Normy na statiku

Od roku 1980 v rámci Evropské unie byl postupně zpracován a zpracovává soubor norem pro navrhování konstrukcí a geotechnické navrhování pozemních a inženýrkých staveb. Zkrácěn je tento systém norem označován jako "Eurokódy".

Každý z 9-ti souborů níže uvedených Eurokódů má několik částí. 

EC 1 : Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

EC 2 : Navrhování betonových konstrukcí

EC 3 : Navrhování ocelových konstrukcí

EC 4 : Navrhování ocelobetonových konstrukcí

EC 5 : Navrhování dřevěných konstrukcí

EC 6 : Navrhování zděných konstrukcí

EC 7 : Geotechnika

EC 8 : Navrhování konstrukcí na seizmickou odolnost

EC 9 : Navrhování hliníkových konstrukcí 

Určité odchylky v rámci Euroódů jsou zapracovány do tzv.národních příloh  označeni ĆSN EN.

Obsah potřebné dokumentace

Zákon č.183/2006 Sb.,prováděcí vyhláška č.499/2006 Sb.o dokumentaci staveb.

Příl.č.4 k k prováděcí vyhlášce č.499/2006  ke stavebnímu zákonu.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)       Technická zpráva – popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných a klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací ,které by mohly ovlivnit stability vlastní konstrukce ,případně sousední stavby; zásady provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

b)      Výkresová část – výkresy základů, pokud tyto výkresy nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.

c)       Statické  posouzení  - použité podklady- základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení hlavních rozměrů nosné konstrukce včetně jejího založení, dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

Rozsah a způsob vypravování statického posudku se liší podle toho, zda se jedná o původní objekt nebo novostavbu.

Příkladem je  např.původní starší objekt ,nejčastěji rodinný dům.

 Statický posudek  na rodinný dům  je písemný dokument který vypracuji na základě místního šetření a prohlídky  při které určím poruchy a vady  konstrukce ,základních nosných prvků tj. základů ,nosných zdí i příček ,stropů, schodišť a krovů. Podkladem mimo prohlídky bývá původní projektová dokumentace ,sondy do konstrukce stropů, zdí ,sondy podél základů pro určení únosnosti základové půdy a další informace z archivu stavebního úřadu ,internetu nebo i majitelů okolních budov. Na základě  poruch objektu je stanoven rozsah technického řešení a případné sanace. Jako přílohou statického posudku je většinou v tomto případě i fotodokumentace poruch a trhlin.

    U novostaveb  vycházím z podkladů stavebního projektanta a projekt ve většině případů dopracuji do úrovně  dokumentace pro provedení stavby  neboť ve většině případů dostávají stavebníci  pouze tzv.projekt pro stavební povolení bez potřebné podrobné přílohy statiky dle stav. zákona č.183/2006 Sb. podle kterého nelze odpovědně stavět. V příloze je uveden podrobný povinný rozsah části projektové dokumentace ,kterou  má zpracovat statik .Obsah se liší podle druhu stavby ,rozdílný je v detailech např. u rodinné domu a u haly pro montáž ale obecné zásady a principy zde platí pro všechny případy.

Pro stavebníky rodinných domků i když se jedná o poměrně jednoduchou konstrukci doporučuji vždy  objednat projekt pro provádění stavby.Mé doporučení je na  základě mých dlouholetých zkušeností ať již jako soudního znalce nebo projektanta a statika s řadou vad a poruch na těchto stavbách prováděných nekvalifikovanými pracovníky a svépomocí.Náklady na opravy dosahují v řadě případů stovek tisíc Kč a určitě se vyplatí investovat do řádně provedené konstrukce domu navrhovaného podle platných norem.

Navazující činností statika by měl být autorský dozor ,který by měl stavebník objednat a bez kterého nemůže statik odpovídat za dodržení projektu a kvality prací.Veškeré změny samozřejmě nejen na statické části projektu by měly být odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku s razítkem autorizovaného inženýra,zpracovatele statické části.

Pro prováděcí projekt je obsah dokumentace statiky výrazně podrobnější.,viz příl.č.6 k prováděcí vyhláčce č.499/2006 Sb.

Příloha č.6 k vyhlášce č.499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 a)       Technická zpráva – podrobný popis navrženého  nosného sytému s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, definitivní průřezové rozměry

Jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec pohonných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně souvisejících objektů; požadavky na vypravování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné normy.    

 b)      Podrobný statický výpočet.

 Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.

 Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického posouzení vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypravování technické specifikace  konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby .Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsi součástí dokumentace – výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí.

Podrobná statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu ,který byl zpracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace ; použité podklady – normy-předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech, technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace, výpočetní modely, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby- betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 

Výkresová část  - výkresy půdorysu nosných konstrukcí  v měřítku 1:50 ,výjimečně 1:100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou předmostí zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce ,všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového rošty, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ves stavebních výkresech základů ; detaily styků ,kotvení apod. v měřítku 1:20 nebo 1:10 nebo 1:5 ; výkresy sestavy, podrobnosti a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť , řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypravování podrobných výkresů výztuže – dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.                                                                                         

Literatura

Seznam doporučené a používané literatury  na  obor Dřevěné konstrukce

 

 

1)    ČSN EN 1995-1-1 (731701) Eurokod 5 Navrhování dřevěných konstrukcí

2)    STEP 2 Dřevěné konstrukce podle Eurokodu 5,vyd.ĆKAIT 2007

3)    Zastřešení – konstrukční a technologická pravidla STU 1986

4)    Nové krovy,Jelínek,Ćervený,Ŕáha, vyd.ĆKAIT 2017

5)    Navrhování výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí 2008 ČKAIT (komentář k ČSN 731702 ,překlad k DIN 1052 r.2004)

6)    Navrhování nosných konstrukcí Karel Lorenz ,vyd.ĆKAIT2015

7)    Dřevěné konstrukce Doc.Kuklík ĆKAIT 2005

8)    Dřevěné stropy a krovy Reinprecht ,Śtefko ,vyd.ABF ARCH2000

9)    Navrhování dřevěných konstrukcí TK 3 Doc.Kuklík,vyd. ĆKAIT1997

10)Příručka k ČSN EN 1995-1 Doc.Kukl.ík a Doc.Kuklíková,vyd. ĆKAIT2010

11)Biologické znehodnocení staveb ,Richard Wassebauer ,vyd.ABF 2000

12)Diagnostika dřevěných konstrukcí ,Kloiber,Drdácky ,vyd,ĆKAIT 2015

13)Eurokod 5,ĆSN EN 1995-1-1 (73 17 01) Navrhování dřevěných konstrukcí – část 1-1 : Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

14)ĆSN 73 1702 (mod.DIN 1052:2004) Navrhování ,výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla pro pozemní stavby

15) Navrhování,výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí ,komentář k ČSN 73 17 02 .modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004  Bohumil Koželouh

16)Dřevěné mosty a lávky ,Fojtík,Lokaj,Gabriel ,vyd.ĆKAIT 2017

17)Tesařství ,Tradice z pohledu dneška ,Kohout,Tobek,vyd.Grada 1996

18)Tesařské spoje ,Manfred Gerner ,Grada 2003

19)Kostelní věže a zvonice ,Lunga ,Solař ,vyd.Grada 2010

20)Historické věže a krovy ,Jan Vinař a kol.vyd.Grada 2010

Seznam doporučené a používané literatury  na  obor zakládání

1)      ČSN EN 1997-1 (73100) Eurokod 7 Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1 Obecná pravidla ,vydání září 2006

2)      Navrhování základových a pažicích konstrukcí  ,příručka k ČSN EN 1997 ,Jan Masopust ,ČKAIT 1.vydání r.2012

3)      Navrhování základových konstrukcí ,Jan Masopust ,ĆKAIT 2 vydání r.2018

4)      Speciální zakládání staveb ,1.DÍL ,Jan Masopust ,CERM Brno 2004

5)      Speciální zakládání staveb ,2.DÍL ,Jan Masopust ,CERM Brno 2006

6)      Revize ČSN 73 10 02 Brno 1998

7)      Směrnice pro zakládání panelových budov  ,VVU SZ Praha 1976

8)      Sanace zděných staveb železničního spodku ,NADAS 1967

9)      Navrhování konstrukcí pažených stavebních  jam ,Sborník  přednášek ČSVTS 1977

10)  ČSN 73 0037 /1967 Zemní a horninový tlak na stavební konstrukce

11)  ĆSN 73 1001 + změna a/1979 Základová půda pod plošnými základy

12)  ČSN 73 1001/1987  Zakládání staveb ,základová půda pod plošný mi základy

13)  ČSN 73 0038 /1989 Navrhování objektů na poddolovaném území

14)  ĆSN 73 1004/ 1981 Velkoprůměrové piloty

15)  ĆSN 73 1002/1967 Pilotové základy

16)  Komentář k ČSN 73 1002

17)  Zakládání na štěrkopískových polštářích  VUPS Praha 1989

18)  ĆSN  73 1020/1985 Navrhování základů točivých strojů

19)  Typisační směrnice pro stavby na poddolovaném území FMTIR Praha 1975

20)  Velkoprůměrové piloty ,Jan Masopust SNTL 1990

21)  Inženýrská geologie ,Záruba ,Mencl ĆSAV 1954

22)  Chyby v zakládání staveb ,Károl Széchy SNTL 1966

23)  Injektování hornin a výstavba podzemních stěn,Verfel ,   SNTL 1983

24)  Zakládání staveb ,Z.Bažant ,SNTL 1967

25)  Zakládání staveb ,Z.Bažant ,SNTL 1981

26)  Únosnost základů staveb ,Myslivec,Kysela ,SNTL 1975

27)  Mechanika zemin ,Šimek a kol.SNTL 1990

28)  Geotechnické problémy při sanacích a rekonstrukcích městských historických center ,Sborník přednášek Brno 1989

29)  Zakládání 75 ,sborník přednášek r.1975 Tatranská Lomnica

30)  Zakládání v agresivním prostředí ,DT Košice 1982

31)  Základy rodinných domů ,tradiční a moderní typy zakládání , Darja Kubečková a Karel Kubečka ,Grada 2016

32) ČSN 73 1004  z 07/2020 Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody NOVÁ norma

Seznam doporučené a používané literatury  na  obor betonové konstrukce

1) U mne "bible" pro statiky,betonáře : Betonové konstrukce ,Konrád Hruban ,ČSAV 1959

2) Statika železobetonových konstrukcí díl 1 a 2 ,Antonín Jílek ,SNTL 1963

3) Betonové konstrukce I.díl ,A.Jílek,Z.Šmerda,L.Grenčík,V.Novák ,SNTL 1965

4) Betonové konstrukcepozemních staveb díl II A ,A.Jílek,Z.Šmerda,L.Grenčík,V.Novák, SNTL1967

5) Technický průvodce 52 ,Betonové stavitelství I ,A.Jílek,V.novák,SNTL 1986

 

                                                                                                                                                       Literatura ,panelové a skeletové budovy

1) Montované betonové a skeletové konstrukce ,M.Čapek ,M.Růžička ,SNTL1976

2) Silikátové obvodové pláště montovaného železobetonového skeletu ,M.Čapek ,SNTL 1973

3) Nosné konstrukce panelových budov ,V.Rojík ,SNTL 1988

4) Panelové objekty ,zásady konstruování a navrhování ,V.Rojík a kol.,SNTL 1974

5) Panelové budovy ,navrhování a výpočet nosné konstrukce ,E.Horáček ,SNTL 1977

6) Statika základů panelových budov ,V.Rojík - j.Šimek - V.Šír ,SNTL 1981

7) Únosnost a tuhost styků panelových konstrukcí ,E.horáček,V.I.Lišak,D.Pume a kolektiv

 

                                                                                                                                                        Nejdůležitější  normy

1) ČSN EN 1992-1-1 Eurokod 2 (731201) / listopad 2006 : Navrhování betonových konstrukcí - část 1-1 : Obecná pravidla pro pozemní stavby ,

2) Navrhování betonových konstrukcí ,příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 ,vydavatel ČKAIT 2010

3) Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokodů ,vydavatel ČKAIT2010

 

                                                                                                                                                       Vysokoškolská skripta

 1)Betonové stropní a schodišťové konstrukce ,prof.Ing.Procházka, CSc. ,Ing.Šmejkal ,CSc. , ČVUT 2019

 2)Betonové a zděné konstrukce ,základy navrhování betonových konstrukcí ,Ing.Hana Hanzlová,CSc.,Ing.Šmejkal ,CSc. ,ČVUT 2018

 3)Betonové základové a opěrné konstrukce ,prof.Ing.Procházka, CSc. ,Ing.Šmejkal ,CSc. , ČVUT 2019

 4)Betonové vícepodlažní a halové konstrukce,prof.Ing.Procházka, CSc. ,Ing.Šmejkal ,CSc. , ČVUT 2018

 5)Navrhování železobetonových konstrukcí,příklady a postupy,prof.Ing.Procházka CSc.,prof.Ing.Kohoutková CSc.,doc.Ing.Vašková CSc. ,ČVUT 2018

 6)Betonové mosty 2 ,přednášky ,Ing.Roman Šafář ,Ph.D.,ĆVUT 2017

 7)Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1,Ing.Drbohlavová ,Ing.Hanzolová CSc.,ĆVUT 2015

 8)Prvky betonových konstrukcí Modul CM 5 ,Doc.Ing.Čírtek,CSc.,CERM Brno 2005

 9)Betonové mosty 2-cvičení ,návrh předpjatého mostu podle Eurokodů,Ing.Roman Šafář ,Ph.D.,ČVUT 2015

10)Betonové konstrukce ,montované konstrukce pozemních staveb,Doc.Ing.Bažant,CSc.,Ing.Klusáček,CSc., Doc.Ing.meloun,CSc.,CERM Brno

11)Modelování a vyztužování betonových prvků ,prof.Ing.Kohoutková ,CSc.,prof.Ing.Procházka, CSc. ,Ing.Šmejkal ,CSc. , ČVUT 2017

12)Statika při rekonstrukcích objektů ,Ústav betonových a zděných konstrukcí ,Doc.Ing.Bažant,CSc.,Ing.Klusáček,CSc., CERM Brno 2010

 13)Příklady posouzení betonových konstrukcí dle Eurokódů,Ing.Zich,Ph.D. a kol.,Verlag Dashofer  2010

14)Navrhování betonových konstrukcí 1 ,prvky z prostého a železového betonu , prof.Procházka,prof.Štěpánek,Doc.Krítký,prof.Kohoutková ,Doc.Vašková ,vyd.ČBS 2007

 

Seznam doporučené a používané literatury  na  obor  Ocelové konstrukce

 

1) U mne "bible" pro statiky ocelových konstrukcí Prvky Ocelových konstrukcí ,prof.Faltus ČSAV r.1962

2) Der Praktische Stahlbau ,Berechnung Der Statisch Bestimmten Tragverke ,Alfred Gregor ,VEB  für Bauwesen Berlin 1960

3) Plnostěnné ocelové mosty trámové ,prof.Faltus ,ĆSAV 1965

4) Kovové konstrukce pozemnch staveb ,doc.Ing.Pavel Marek,Csc a kol. SNTL 1965

5) Prvky kovových konstrukcí ,prof.Pechar ,prof.bureš,Ing.Studnička CsC.,Doc.Ing.Šafka CsC. ,SNTL 1984

6) Vzpěr a boulení ocelových konstrukcí  ,Ing.Studnička CsC., Doc.Ing.Šafka CsC., SNTL 1980

7) Ocelové konstrukce na poddolovaném území ,doc.Ing.Marek CsC.,ĆSSI 1978

8) Stabilita tenkých stěn ,Ing.Březina ,CsC.,SNTL 1963

9) Navrhování ocelových konstrukcí ,komentář a příklady k ĆSN 731401 ,Ing.Chalupa ,Praha 1967

10)Navrhování ocelových a ocelobetonových mostů podle evropských norem ,Doc.Ing.rotter ,CsC. ,prof.Ing.Studnička ,DrSc. ,ČAOK Ostrava 2009

11)Ocelové mosty cvičení ,Doc.Ing.Ryjáček Phd.,ČVUT  2017

12)Navrhování ocelových mostů ,prof.Schindler ,prof.Bureš,prof.Pechar ,SNTL 1980

13)Navrhování nosných konstrukcí Ocelové konstrukce ,skripta ,prof.Studnička,DrsC.,skripta ČVUT  Praha 2017

14)Ocelové konstrukce 1 ,Příklady ,Doc.Eliášová CsC,Ing.sokol,PhD.,skripta ČVUT 2014

15)Kovové konstrukce  ,navrhování prvků ocelových konstrukcí ,Ing.Pilgr ,Phd ,CERM ,Brno 2019

16)Ocelové konstrukce ,Tabulky ,Ing.Sokol ,PhD,prof.Wald ,skripta ĆVUT 2019

17)Havárie ocelových konstrukcí ,dr.Ing.Augustyn ,ing.Šledziewski ,SNTL 1988

18)Havárie,poruchy a rekonstrukce ,Dřevěné a ocelové konstrukce ,doc.Ing.Vašek ,CsC.,Grada 2011

19)Ocel v průmyslových stavbách ,ing.dr.záruba ,Vysoká škola stavitelství v Brně 1954

20)Pomůcka pro navrhování ocelových konstrukcí pozemního stavitelství ,Doc.Ing.Bártlová ,SNTl 1968

21)Příklady z prvků ocelových konstrukcí ,Doc.Ing.Bártlová Csc.,a kol. CVUT 1970

22)Zastřešení girlandovými vazníky ,část 2 - sttaický výpočet ,STU Praha 1960

23)Detaily a dílce ocelových konstrukcí průmyslových budov ,díl I konstrukční řešení ,Ing.lehár a kol.SNTL 1969

24)Detaily a dílce ocelových konstrukcí průmyslových budov ,díl II výpočtové pomůcky,Ing.lehár a kol.SNTL 1969

25)Statický výpočet tovární haly R113 ,Ing.Miasnikov ,SNTL 1952

26)Eurokod 3: Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1 : Obecná pravidla pro pozemní stavby ,ČSn EN 1993-1-1 ,12/2006

 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social