Posudky a projekty statické části rodinných domů

 

 SAZEBNÍK 2023-2024 PRO NAVRHOVÁNÍ ORIENTAČNÍCH NABÍDKOVÝCH CEN PROJEKTOVÝCH PRACÍ 

A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ

Pro jednotlivé kategorie projektových prací jsou doporučeny tyto mimimální hodinové  sazby

(bez nákladů a režie zakázky).                     

Pol.č.

 

 Kč

1

vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce

1470,-

2

velmi náročné a koncepční práce  

1130,-

3

náročné práce

870,-

4

méně náročné práce

700,-

5

konstrukční práce

600,-

6

pomocné práce

400,-

                     

 Ceny jsou určeny na základě odsouhlasené písemné cenové nabídky. 

A)Posouzení  technického stavu rodinného domu s vyjádřením /potvrzením statika.

    Doporučuji využít této možnosti při převodu majetku, plánování stavebních prací ,dědickém řízení a výskytu poruch na rodinném domu pro zjištění příčin a jejich opravy.

    Nabízíme  4  varianty od konzultace po statického posudky při kterých využívám  dlouhodobé zkušenosti soudního znalce*  v letech 1989 -2017 a stavebního projektanta /statika  o  výčet  viditelných stavebních vad a poruch.

    Posudky  soudního znalce od r.2017  již neposkytuji.

    Dále nabízíme jako další službu dokumentaci jednoduchých staveb uvedených v odst.1 písm.c) a e)-p)a odst.2 přílohy č.2 k novému stavebnímu zákonu např.u staveb pro bydlení přístavby ,nástavba a stavební úpravy - ceny vizprojekty "ostatní" odst.C.

    Během prohlídky upřesníme navzájem  dohodou pro jakou variantu statiky popřípadě dokumentaci jednoduché stavby se rozhodnete.

Změny  od 1.7.2024 

V souvislosti s vydáním nového stavebního zákona č.283/2021 Sb. vyšla nová vyhláška č.131/2024 o dokumentaci staveb a vyhl.č.146/2024 nahrazující tzv.OTP vyhlášku č.268/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích na stavby.

Původní vyhlášky byly zrušeny a lze je aplikovat pouze pro projekty rozpracované do 30.6.2024.

Podrobné znění zákonů a vyhlášek je uvedeno na webových stránkách ministerstva místního rozvoje  www.mmr.cz.

Projektová dokumentace  se zasílá digitálně objednateli opatřená v případě potřeby digitálním autorizačním razítkem.

Dokumentace v "papírové-listinné" podobě se nezasílá a je možné ji ale objednat samostatně.

 Varianty      Cena je určena vždy   podle velikosti domu a složitosti problému /počtu závad/poruch dohodou s klientem.

1.Vyjádření statika.                 Nejedná se o statický výpočet.                                                                             

Prohlídka rodinného domu  v délce do 4 hod.

Zhodnocení statického a  technického stavu,vytypování "slabých míst" konstrukce,

a doporučení nápravy stavu.

Podrobná zpráva mailem písemně  o prohlídce  včetně fotografií.

2.Posudek statiky - rozšířený s  orientačními výpočty.

Prohlídka  rodinného domu v délce do 4 hod.                                                          

Zhodnocení statického a  technického stavu,vytypování "slabých míst" konstrukce ,orientační výpočty

a doporučení nápravy stavu.

Podrobná zpráva mailem písemně  o prohlídce  včetně fotografií.

Doplněn orientační posudek hlavních nosných prvků.

3.Posudek statiky - rozšířený s orientačními výpočty a odhadem nákladů.

Prohlídka  rodinného domu v délce do 4 hod.                                                         

Zhodnocení statického a  technického stavu,vytypování "slabých míst" konstrukce, orientační výpočty

a doporučení nápravy stavu.

Písemná zpráva ve 3 vyhotoveních  + zpráva mailem z prohlídky   s návrhem doporučených  změn a  doporučením možností provedení sanace.

Odhad nákladů na opravu / rekonstrukci

Fotodokumentace vad a poruch.

Zjednodušený přibližný statický posudek  dle empirie  hlavních nosných prvků.

4.Posudek statiky - podrobný. 

Prohlídka  rodinného domu v délce do 4 hod.                                                  

Zhodnocení statického a  technického stavu,vytypování "slabých míst" konstrukce,podrobnější výpočty 

a doporučení nápravy stavu.

Písemná zpráva ve 3 vyhotoveních z prohlídky   s návrhem změn a

doporučením možností provedení sanace  a dodavatele.

Odhad nákladů na opravu /rekonstrukci ,orientační ceny dle výměr

Fotodokumentace vad a poruch.

Podrobnější  statický posudek  hlavních nosných prvků dle Eurokódů.

K ceně u všech variant je vždy připočítáváno jízdné 15,- Kč/km z Prahy a zpět.

Cena v Praze paušál  1200 Kč

Sanační projekt v případě nutnosti je účtován samostatně po dohodě pokud bude vyžádán.

 Pro vypracování  statického posudku a zhodnocení technického stavu je nutné dodat projektovou dokumentaci ,dostupné stavební plány u starších domů a zajistit po dohodě na místě potřebné sondy do základů ,stropů a zpřístupnit krov pro zaměření nosných prvků.

B) Projekty konstrukční části rodinných domů. 

Statická část projektu rodinného domu 

Cena vychází vždy dle velikosti domu , individuelně v závislosti na složitosti konstrukce ,počtu podlaží a inženýrsko-geologických poměrech.

Postupuje se dle vyhl.č.499/2006 Sb. změna vyhl.č.405/2017 Sb.o dokumentaci staveb .                                                                                                                                                                                                                                                             

Zajišťuji  část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení  dle příl.č.12  k projektu pro stavební povolení  a dle příl.č.13 dle vyhl.č.499/2006 Sb.  projektu pro provádění stavby.

Ceny za projekty ostatních větších domů jsou vždy individuelní podílem z celkové reálné ceny projektu.

Ceny projektu orientačně dohodou  podle velikosti domu, viz www.cenyzaprojekty.cz

Zákon č.183/2006 Sb.,prováděcí vyhláška č.499/2006 Sb.o dokumentaci staveb. Platné do 30.6.2024.

Příl.č.12 k k prováděcí vyhlášce č.499/2006  ke stavebnímu zákonu.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)       Technická zpráva – popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných a klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací ,které by mohly ovlivnit stability vlastní konstrukce ,případně sousední stavby; zásady provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

b)      Výkresová část – výkresy základů, pokud tyto výkresy nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.

c)       Statické  posouzení  - použité podklady- základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení hlavních rozměrů nosné konstrukce včetně jejího založení, dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

Rozsah a způsob vypravování statického posudku se liší podle toho, zda se jedná o původní objekt nebo novostavbu.

Příkladem je  např.původní starší objekt ,nejčastěji rodinný dům.

 Statický posudek  na rodinný dům  je písemný dokument který vypracuji na základě místního šetření a prohlídky  při které určím poruchy a vady  konstrukce ,základních nosných prvků tj. základů ,nosných zdí i příček ,stropů, schodišť a krovů. Podkladem mimo prohlídky bývá původní projektová dokumentace ,sondy do konstrukce stropů, zdí ,sondy podél základů pro určení únosnosti základové půdy a další informace z archivu stavebního úřadu ,internetu nebo i majitelů okolních budov. Na základě  poruch objektu je stanoven rozsah technického řešení a případné sanace. Jako přílohou statického posudku je většinou v tomto případě i fotodokumentace poruch a trhlin.

    U novostaveb  vycházím z podkladů stavebního projektanta a projekt ve většině případů dopracuji do úrovně  dokumentace pro provedení stavby  neboť ve většině případů dostávají stavebníci  pouze tzv.projekt pro stavební povolení bez potřebné podrobné přílohy statiky dle stav. zákona č.183/2006 Sb. podle kterého nelze odpovědně stavět. V příloze je uveden podrobný povinný rozsah části projektové dokumentace ,kterou  má zpracovat statik .Obsah se liší podle druhu stavby ,rozdílný je v detailech např. u rodinné domu a u haly pro montáž ale obecné zásady a principy zde platí pro všechny případy.

Pro stavebníky rodinných domků i když se jedná o poměrně jednoduchou konstrukci doporučuji vždy  objednat projekt pro provádění stavby.Mé doporučení je na  základě mých dlouholetých zkušeností ať již jako soudního znalce nebo projektanta a statika s řadou vad a poruch na těchto stavbách prováděných nekvalifikovanými pracovníky a svépomocí.Náklady na opravy dosahují v řadě případů stovek tisíc Kč a určitě se vyplatí investovat do řádně provedené konstrukce domu navrhovaného podle platných norem.

Navazující činností statika by měl být autorský dozor ,který by měl stavebník objednat a bez kterého nemůže statik odpovídat za dodržení projektu a kvality prací.Veškeré změny samozřejmě nejen na statické části projektu by měly být odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku s razítkem autorizovaného inženýra,zpracovatele statické části.

Pro prováděcí projekt je obsah dokumentace statiky výrazně podrobnější,viz příl.č.13 k prováděcí vyhláčce č.499/2006 Sb.Platné do 30.6.2024.

Příloha č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 a)       Technická zpráva – podrobný popis navrženého  nosného sytému s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, definitivní průřezové rozměry

Jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec pohonných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně souvisejících objektů; požadavky na vypravování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné normy.    

 b)      Podrobný statický výpočet.

 Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.

 Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického posouzení vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypravování technické specifikace  konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby .Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsi součástí dokumentace – výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí.

Podrobná statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu ,který byl zpracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace ; použité podklady – normy-předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech, technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace, výpočetní modely, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby- betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 

Výkresová část  - výkresy půdorysu nosných konstrukcí  v měřítku 1:50 ,výjimečně 1:100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou předmostí zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce ,všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového rošty, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ves stavebních výkresech základů ; detaily styků ,kotvení apod. v měřítku 1:20 nebo 1:10 nebo 1:5 ; výkresy sestavy, podrobnosti a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť , řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypravování podrobných výkresů výztuže – dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.                                                                                         

C) Statické posudky a projekty ostatní (dokumentace jednoduchých staveb uvedených v odst.1 písm.c) a e)-p) a odst.2 přílohy č.2 k zákonu č.283/2021 Sb.-nový stavební zákon).

Cena je stanovena vždy individuelně na základě cenové nabídky po předložení podkladů.

Hodinové sazby a ceny za projekty jsou uvedeny v SAZEBNÍKU  pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových a inženýrských činností UNIKA ,novela 2023-2024

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social