Normy na statiku

Od roku 1980 v rámci Evropské unie byl postupně zpracován a zpracovává soubor norem pro navrhování konstrukcí a geotechnické navrhování pozemních a inženýrkých staveb. Zkrácěn je tento systém norem označován jako "Eurokódy".

Každý z 9-ti souborů níže uvedených Eurokódů má několik částí. 

EC 1 : Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

EC 2 : Navrhování betonových konstrukcí

EC 3 : Navrhování ocelových konstrukcí

EC 4 : Navrhování ocelobetonových konstrukcí

EC 5 : Navrhování dřevěných konstrukcí

EC 6 : Navrhování zděných konstrukcí

EC 7 : Geotechnika

EC 8 : Navrhování konstrukcí na seizmickou odolnost

EC 9 : Navrhování hliníkových konstrukcí 

Určité odchylky v rámci Euroódů jsou zapracovány do tzv.národních příloh  označeni ĆSN EN.

Literatura

Seznam doporučené a používané literatury  na  obor Dřevěné konstrukce

 

 

1)    ČSN EN 1995-1-1 (731701) Eurokod 5 Navrhování dřevěných konstrukcí

2)    STEP 2 Dřevěné konstrukce podle Eurokodu 5,vyd.ĆKAIT 2007

3)    Zastřešení – konstrukční a technologická pravidla STU 1986

4)    Nové krovy,Jelínek,Ćervený,Ŕáha, vyd.ĆKAIT 2017

5)    Navrhování výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí 2008 ČKAIT (komentář k ČSN 731702 ,překlad k DIN 1052 r.2004)

6)    Navrhování nosných konstrukcí Karel Lorenz ,vyd.ĆKAIT2015

7)    Dřevěné konstrukce Doc.Kuklík ĆKAIT 2005

8)    Dřevěné stropy a krovy Reinprecht ,Śtefko ,vyd.ABF ARCH2000

9)    Navrhování dřevěných konstrukcí TK 3 Doc.Kuklík,vyd. ĆKAIT1997

10)Příručka k ČSN EN 1995-1 Doc.Kukl.ík a Doc.Kuklíková,vyd. ĆKAIT2010

11)Biologické znehodnocení staveb ,Richard Wassebauer ,vyd.ABF 2000

12)Diagnostika dřevěných konstrukcí ,Kloiber,Drdácky ,vyd,ĆKAIT 2015

13)Eurokod 5,ĆSN EN 1995-1-1 (73 17 01) Navrhování dřevěných konstrukcí – část 1-1 : Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

14)ĆSN 73 1702 (mod.DIN 1052:2004) Navrhování ,výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla pro pozemní stavby

15) Navrhování,výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí ,komentář k ČSN 73 17 02 .modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004  Bohumil Koželouh

16)Dřevěné mosty a lávky ,Fojtík,Lokaj,Gabriel ,vyd.ĆKAIT 2017

17)Tesařství ,Tradice z pohledu dneška ,Kohout,Tobek,vyd.Grada 1996

18)Tesařské spoje ,Manfred Gerner ,Grada 2003

19)Kostelní věže a zvonice ,Lunga ,Solař ,vyd.Grada 2010

20)Historické věže a krovy ,Jan Vinař a kol.vyd.Grada 2010

Seznam doporučené a používané literatury  na  obor zakládání

1)      ČSN EN 1997-1 (73100) Eurokod 7 Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1 Obecná pravidla ,vydání září 2006

2)      Navrhování základových a pažicích konstrukcí  ,příručka k ČSN EN 1997 ,Jan Masopust ,ČKAIT 1.vydání r.2012

3)      Navrhování základových konstrukcí ,Jan Masopust ,ĆKAIT 2 vydání r.2018

4)      Speciální zakládání staveb ,1.DÍL ,Jan Masopust ,CERM Brno 2004

5)      Speciální zakládání staveb ,2.DÍL ,Jan Masopust ,CERM Brno 2006

6)      Revize ČSN 73 10 02 Brno 1998

7)      Směrnice pro zakládání panelových budov  ,VVU SZ Praha 1976

8)      Sanace zděných staveb železničního spodku ,NADAS 1967

9)      Navrhování konstrukcí pažených stavebních  jam ,Sborník  přednášek ČSVTS 1977

10)  ČSN 73 0037 /1967 Zemní a horninový tlak na stavební konstrukce

11)  ĆSN 73 1001 + změna a/1979 Základová půda pod plošnými základy

12)  ČSN 73 1001/1987  Zakládání staveb ,základová půda pod plošný mi základy

13)  ČSN 73 0038 /1989 Navrhování objektů na poddolovaném území

14)  ĆSN 73 1004/ 1981 Velkoprůměrové piloty

15)  ĆSN 73 1002/1967 Pilotové základy

16)  Komentář k ČSN 73 1002

17)  Zakládání na štěrkopískových polštářích  VUPS Praha 1989

18)  ĆSN  73 1020/1985 Navrhování základů točivých strojů

19)  Typisační směrnice pro stavby na poddolovaném území FMTIR Praha 1975

20)  Velkoprůměrové piloty ,Jan Masopust SNTL 1990

21)  Inženýrská geologie ,Záruba ,Mencl ĆSAV 1954

22)  Chyby v zakládání staveb ,Károl Széchy SNTL 1966

23)  Injektování hornin a výstavba podzemních stěn,Verfel ,   SNTL 1983

24)  Zakládání staveb ,Z.Bažant ,SNTL 1967

25)  Zakládání staveb ,Z.Bažant ,SNTL 1981

26)  Únosnost základů staveb ,Myslivec,Kysela ,SNTL 1975

27)  Mechanika zemin ,Šimek a kol.SNTL 1990

28)  Geotechnické problémy při sanacích a rekonstrukcích městských historických center ,Sborník přednášek Brno 1989

29)  Zakládání 75 ,sborník přednášek r.1975 Tatranská Lomnica

30)  Zakládání v agresivním prostředí ,DT Košice 1982

31)  Základy rodinných domů ,tradiční a moderní typy zakládání , Darja Kubečková a Karel Kubečka ,Grada 2016

32) ČSN 73 1004  z 07/2020 Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody NOVÁ norma

Seznam doporučené a používané literatury  na  obor betonové konstrukce

1) U mne "bible" pro statiky,betonáře : Betonové konstrukce ,Konrád Hruban ,ČSAV 1959

2) Statika železobetonových konstrukcí díl 1 a 2 ,Antonín Jílek ,SNTL 1963

3) Betonové konstrukce I.díl ,A.Jílek,Z.Šmerda,L.Grenčík,V.Novák ,SNTL 1965

4) Betonové konstrukcepozemních staveb díl II A ,A.Jílek,Z.Šmerda,L.Grenčík,V.Novák, SNTL1967

5) Technický průvodce 52 ,Betonové stavitelství I ,A.Jílek,V.novák,SNTL 1986

 

                                                                                                                                                       Literatura ,panelové a skeletové budovy

1) Montované betonové a skeletové konstrukce ,M.Čapek ,M.Růžička ,SNTL1976

2) Silikátové obvodové pláště montovaného železobetonového skeletu ,M.Čapek ,SNTL 1973

3) Nosné konstrukce panelových budov ,V.Rojík ,SNTL 1988

4) Panelové objekty ,zásady konstruování a navrhování ,V.Rojík a kol.,SNTL 1974

5) Panelové budovy ,navrhování a výpočet nosné konstrukce ,E.Horáček ,SNTL 1977

6) Statika základů panelových budov ,V.Rojík - j.Šimek - V.Šír ,SNTL 1981

7) Únosnost a tuhost styků panelových konstrukcí ,E.horáček,V.I.Lišak,D.Pume a kolektiv

 

                                                                                                                                                        Nejdůležitější  normy

1) ČSN EN 1992-1-1 Eurokod 2 (731201) / listopad 2006 : Navrhování betonových konstrukcí - část 1-1 : Obecná pravidla pro pozemní stavby ,

2) Navrhování betonových konstrukcí ,příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 ,vydavatel ČKAIT 2010

3) Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokodů ,vydavatel ČKAIT2010

 

                                                                                                                                                       Vysokoškolská skripta

 1)Betonové stropní a schodišťové konstrukce ,prof.Ing.Procházka, CSc. ,Ing.Šmejkal ,CSc. , ČVUT 2019

 2)Betonové a zděné konstrukce ,základy navrhování betonových konstrukcí ,Ing.Hana Hanzlová,CSc.,Ing.Šmejkal ,CSc. ,ČVUT 2018

 3)Betonové základové a opěrné konstrukce ,prof.Ing.Procházka, CSc. ,Ing.Šmejkal ,CSc. , ČVUT 2019

 4)Betonové vícepodlažní a halové konstrukce,prof.Ing.Procházka, CSc. ,Ing.Šmejkal ,CSc. , ČVUT 2018

 5)Navrhování železobetonových konstrukcí,příklady a postupy,prof.Ing.Procházka CSc.,prof.Ing.Kohoutková CSc.,doc.Ing.Vašková CSc. ,ČVUT 2018

 6)Betonové mosty 2 ,přednášky ,Ing.Roman Šafář ,Ph.D.,ĆVUT 2017

 7)Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1,Ing.Drbohlavová ,Ing.Hanzolová CSc.,ĆVUT 2015

 8)Prvky betonových konstrukcí Modul CM 5 ,Doc.Ing.Čírtek,CSc.,CERM Brno 2005

 9)Betonové mosty 2-cvičení ,návrh předpjatého mostu podle Eurokodů,Ing.Roman Šafář ,Ph.D.,ČVUT 2015

10)Betonové konstrukce ,montované konstrukce pozemních staveb,Doc.Ing.Bažant,CSc.,Ing.Klusáček,CSc., Doc.Ing.meloun,CSc.,CERM Brno

11)Modelování a vyztužování betonových prvků ,prof.Ing.Kohoutková ,CSc.,prof.Ing.Procházka, CSc. ,Ing.Šmejkal ,CSc. , ČVUT 2017

12)Statika při rekonstrukcích objektů ,Ústav betonových a zděných konstrukcí ,Doc.Ing.Bažant,CSc.,Ing.Klusáček,CSc., CERM Brno 2010

 13)Příklady posouzení betonových konstrukcí dle Eurokódů,Ing.Zich,Ph.D. a kol.,Verlag Dashofer  2010

14)Navrhování betonových konstrukcí 1 ,prvky z prostého a železového betonu , prof.Procházka,prof.Štěpánek,Doc.Krítký,prof.Kohoutková ,Doc.Vašková ,vyd.ČBS 2007

 

Seznam doporučené a používané literatury  na  obor  Ocelové konstrukce

 

1) U mne "bible" pro statiky ocelových konstrukcí Prvky Ocelových konstrukcí ,prof.Faltus ČSAV r.1962

2) Der Praktische Stahlbau ,Berechnung Der Statisch Bestimmten Tragverke ,Alfred Gregor ,VEB  für Bauwesen Berlin 1960

3) Plnostěnné ocelové mosty trámové ,prof.Faltus ,ĆSAV 1965

4) Kovové konstrukce pozemnch staveb ,doc.Ing.Pavel Marek,Csc a kol. SNTL 1965

5) Prvky kovových konstrukcí ,prof.Pechar ,prof.bureš,Ing.Studnička CsC.,Doc.Ing.Šafka CsC. ,SNTL 1984

6) Vzpěr a boulení ocelových konstrukcí  ,Ing.Studnička CsC., Doc.Ing.Šafka CsC., SNTL 1980

7) Ocelové konstrukce na poddolovaném území ,doc.Ing.Marek CsC.,ĆSSI 1978

8) Stabilita tenkých stěn ,Ing.Březina ,CsC.,SNTL 1963

9) Navrhování ocelových konstrukcí ,komentář a příklady k ĆSN 731401 ,Ing.Chalupa ,Praha 1967

10)Navrhování ocelových a ocelobetonových mostů podle evropských norem ,Doc.Ing.rotter ,CsC. ,prof.Ing.Studnička ,DrSc. ,ČAOK Ostrava 2009

11)Ocelové mosty cvičení ,Doc.Ing.Ryjáček Phd.,ČVUT  2017

12)Navrhování ocelových mostů ,prof.Schindler ,prof.Bureš,prof.Pechar ,SNTL 1980

13)Navrhování nosných konstrukcí Ocelové konstrukce ,skripta ,prof.Studnička,DrsC.,skripta ČVUT  Praha 2017

14)Ocelové konstrukce 1 ,Příklady ,Doc.Eliášová CsC,Ing.sokol,PhD.,skripta ČVUT 2014

15)Kovové konstrukce  ,navrhování prvků ocelových konstrukcí ,Ing.Pilgr ,Phd ,CERM ,Brno 2019

16)Ocelové konstrukce ,Tabulky ,Ing.Sokol ,PhD,prof.Wald ,skripta ĆVUT 2019

17)Havárie ocelových konstrukcí ,dr.Ing.Augustyn ,ing.Šledziewski ,SNTL 1988

18)Havárie,poruchy a rekonstrukce ,Dřevěné a ocelové konstrukce ,doc.Ing.Vašek ,CsC.,Grada 2011

19)Ocel v průmyslových stavbách ,ing.dr.záruba ,Vysoká škola stavitelství v Brně 1954

20)Pomůcka pro navrhování ocelových konstrukcí pozemního stavitelství ,Doc.Ing.Bártlová ,SNTl 1968

21)Příklady z prvků ocelových konstrukcí ,Doc.Ing.Bártlová Csc.,a kol. CVUT 1970

22)Zastřešení girlandovými vazníky ,část 2 - sttaický výpočet ,STU Praha 1960

23)Detaily a dílce ocelových konstrukcí průmyslových budov ,díl I konstrukční řešení ,Ing.lehár a kol.SNTL 1969

24)Detaily a dílce ocelových konstrukcí průmyslových budov ,díl II výpočtové pomůcky,Ing.lehár a kol.SNTL 1969

25)Statický výpočet tovární haly R113 ,Ing.Miasnikov ,SNTL 1952

26)Eurokod 3: Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1 : Obecná pravidla pro pozemní stavby ,ČSn EN 1993-1-1 ,12/2006

 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social